Ruorasmäen kyläosuuskunnan säännöt

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Osuuskunnan toiminimi on Ruorasmäen kyläosuuskunta ja kotipaikka Pertunmaa.

2 § Toimiala

Joutsjärvi-Ruorasmäen kylän kehittämisosuuskunta. Osuuskunnan tarkoituksena on kehittää kylän elinvoimaisuutta ja ylläpitää kylätaloa joka toimii alueen yritys- ja toimintakeskuksena. Osuuskunta ylläpitää palvelutoimistoa joka tarjoaa erilaisia työ- asiantuntija- ja konepalveluja sekä hoitaa jäsenten tavarahankintoja sekä tuotteiden ja palvelujen markkinointia.

3 § Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää osuuskunnan palveluja

Osuuskunnan tarjoamia palveluja saavat käyttää hyväkseen muutkin kuin jäsenet, ellei hallitus toisin päätä.

4 § Jäsenyyden hakeminen, siitä erottaminen ja eroaminen

Osuuskunnan jäseneksi pyrkivän on tehtävä siitä kirjallinen hakemus hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jäsenyys alkaa, kun hakemus on hyväksytty.

Jäsenen erottamisesta päättää hallitus. Jäsen voi erota osuuskunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti osuuskunnalle.

5 § Osuus ja osuusmaksu

Jäsen on velvollinen osallistumaan osuuskuntaan yhdellä osuudella. Osuuden nimellisarvo on kaksisataa (200) euroa, minkä suuruisen osuusmaksun jäsenen tulee maksaa yhdessä erässä osuuskunnan osoittamalle pankkitilille 30 päivän kuluessa jäseneksi hyväksymisestä lukien.

Erotessaan tai tultuaan erotetuksi osuuskunnasta jäsen saa maksamansa osuusmaksut osuuskunnalta takaisin vuoden kuluttua eroamisvuoden tilikauden päättymisestä lukien.

6 § Liittymismaksu

Osuuskunnan kokous voi päättää liittymismaksusta. Liittymismaksua ei palauteta, mutta se voidaan siirtää toiselle.

7 § Lisämaksuvelvollisuus

Jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan veloista ja sitoumuksista.

8 § Vararahasto ja muut rahastot

Osuuskunnalla tulee olla vararahasto. Vararahastoon on siirrettävä viisi (5) prosenttia taseen osoittamasta tilikauden ylijäämästä, josta on vähennetty taseen osoittama tappio edellisiltä tilikausilta. Vararahastoa on kartutettava, kunnes se on vähintään sadasosan (1/100) taseen loppusummasta, kuitenkin vähintään 2500 euroa.

Osuuskunnalla voi olla vararahaston lisäksi muitakin rahastoja.

9 § Ylijäämä

Ylijäämää voidaan jakaa jäsenille korkona tilikauden alkuun mennessä maksetuille osuusmaksuille. Ylijäämän jaosta päättää osuuskunnan kokous.

10 § Osuuskunnan kokoukset

Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa osuuskunnan asioissa osuuskunnan kokouksessa. Osuuskunnan kokoukset ovat joko varsinaisia tai ylimääräisiä osuuskunnan kokouksia.

Varsinainen osuuskunnan kokous on pidettävä kerran vuodessa tammi-maaliskuussa Pertunmaalla.

Kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni.

Ylimääräinen osuuskunnan on pidettävä, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta. Ylimääräinen kokous on myös pidettävä, jos tilintarkastaja tai jäsenet, jotka edustavat vähintään kymmenesosa jäsenten koko äänimäärästä, kirjallisesti sitä vaativat ilmoittamansa asian käsittelyä varten tai se lain mukaan on muutoin pidettävä. Kokouskutsu on toimitettava neljäntoista (14) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

11 § Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat

 • 1. Kokouksen avaus
 • 2. Puheenjohtajan valinta
 • 3. Sihteerin valinta
 • 4. Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta
 • 5. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 • 6. Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
 • 7. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
 • 8. Päättäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta
 • 9. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sanotulta tilikaudelta
 • 10. Päättäminen hallituksen jäsenten lukumäärästä ja heidän palkkioistaan ja kustannusten korvauksista
 • 11. Hallituksen puheenjohtajan valinta
 • 12. Hallituksen jäsenten valinta
 • 13. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
 • 12 § Kutsu osuuskunnan kokoukseen

  Hallitus kutsuu osuuskunnan kokouksen koolle. Kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan jäsenille aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kuukautta ennen kokousta, jos kokouksessa käsitellään osuuskuntalain 4 luvun 12 §:ssä mainittuja asioita.

  Kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan jäsenille postitse, kirjallisesti lähettiä käyttäen, telekopiona tai sähköpostiviestinä jäsenluetteloon merkittyihin tai muutoin osuuskunnan tiedossa oleviin osoitteisiin.

  Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Jos kokouksessa käsitellään sääntöjen muuttamista tai osuuskuntalain 4 luvun 12 §:ssä tarkoitettua asiaa taikka uusien osuuksien, lisäosuuksien tai sijoitusosuuksien antamista, kutsussa on mainittava päätösehdotuksen pääasiallinen sisältö.

  Kokousasiakirjojen ja päätösehdotuksen nähtävänä pitämisestä ennen kokousta on noudatettava, mitä osuuskuntalain 4 luvun 15 §:ssä säädetään.

  13 § Jäsenen aloiteoikeus

  Jäsenellä on oikeus saada haluamansa asia osuuskunnan kokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti sitä vaatii hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

  14 § Hallitus

  Osuuskunnan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) ja enintään (5) jäsentä. Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valintakokouksen päättyessä ja päättyy valintaa lähinnä seuraavan varsinaisen kokouksen päättyessä.

  Hallituksen on edistettävä osuuskunnan etua huolellisesti ja hoidettava sen asioita osuuskuntalain ja näiden sääntöjen mukaisesti. Hallitus huolehtii osuuskunnan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen on myös huolehdittava siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

  15 § Toimitusjohtaja

  Osuuskunnalla voi olla toimitusjohtaja, jos hallitus niin päättää.

  16 § Toiminimen kirjoittaminen

  Osuuskunnan toiminimen kirjoittavat hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Hallitus voi antaa toiminimen kirjoittamisoikeuden siten, että oikeutettu kirjoittaa toiminimen hallituksen jonkun jäsenen kanssa. Hallitus voi päättää myös prokuran antamisesta.

  17 § Tilikausi ja tilinpäätös

  Osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kultakin tilikaudelta on laadittava tilinpäätös. Tilinpäätös on annettava tilintarkastajalle vähintään kuukautta ennen sitä kokousta, jossa tuloslaskelma ja tase esitetään vahvistettavaksi.

  18 § Tilintarkastaja ja tilintarkastus

  Osuuskunnalla on oltava tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, jotka valitaan toistaiseksi. Tilintarkastajan on annettava kultakin tilikaudelta tilintarkastuskertomus. Kertomus on luovutettava hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen sitä kokousta, jossa tuloslaskelma ja tase on esitettävä vahvistettavaksi.

  19 § Osuuskunnan purkaminen, selvitystila ja säästön jakaminen

  Päätös osuuskunnan vapaaehtoisesta purkamisesta ja selvitystilaan asettamisesta tehdään osuuskunnan kokouksessa. Päätös on pätevä, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksi kolmasosa annetuista äänistä. Jos osuuskunta puretaan, sen omaisuuden säästö jaetaan jäsenten kesken heidän päälukunsa mukaan.

  20 § Sääntöjen muuttaminen

  Sääntöjen muuttamisesta päättää osuuskunnan kokous. Päätös on pätevä, ellei laissa tai näissä säännöissä ole muuta säädetty, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.

  Kyläyhdistyksen pääsivulle >>>
  Järvi-Suomen kylät ry:n pääsivulle >>>