PERTUNMAAN KYLÄOSUUSKUNTA

Kuopion hallinto-oikeus

Kunnallisvalitus Pertunmaan kunnan kunnanvaltuuston päätöksestä myydä Ruorasmäen koulukiinteistö (KVALT § 67, 20.12.2004).

Esitämme, että kunnanvaltuuston päätöksen kohta 1 "hyväksyä Ilari Palmun tekemän ostotarjouksen Ruorasmäen koulukiinteistöstä hintaan 80 000 euroa sillä edellytyksellä, että Ilari Palmun kanssa laaditaan sopimus, joka mahdollistaa koulukiinteistön yhteisöllisen käytön myynnin jälkeen" kumotaan ja päätös asetetaan toimenpidekieltoon.

Valtuusto teki päätöksensä 20.12.2004, pöytäkirja lähetettiin meille asianomaisille kirjeellä 29.12. joten valitusaika alkoi 5.1.2005. Kyläosuuskunta on perustettu 23.10.2004 ja se teki tarjouksen Ruorasmäen koulukiinteistöstä mutta osuuskuntaa ei rekisteröidä ennen kaupan varmistumista.

Päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, koska kunnanhallitus valmisteli asiaa toisin kuin valtuusto aiemmin oli päättänyt, tarjouskilpailussa oli virheitä, asiaan liittyviä suuria lisäkustannuksia ei tuotu esille ja puutteellinen valmistelu huipentui lainvastaiseen päätökseen valtuuston jäsenen jääviydestä. Olemme koko ajan pyrkineet rakentavaan yhteistyöhön asiassa.

Esitämme tässä ilmeisimmät virheet asian valmistelussa, joiden perusteella päätös tulisi kumota:

1 Kunnanhallitus ei valmistellut asiaa kunnanvaltuuston päätösten mukaisesti

Kunnanvaltuusto päätti 15.12.2003 (KVALT § 75, PERTUNMAAN KOULUVERKKO, kohta 5) "todeta, että koulutoimelle käyttämättömät kiinteistöt voidaan vuokrata tai myydä". Pöytäkirjaan merkittiin myös, että "Samalla puheenjohtaja totesi, että kylien kehittämisessä toimitaan Kilpisen esittämällä tavalla" eli "kunnanhallituksen pitää miettiä kylien toimintaa, edistää yhteistyötä, käydä keskustelua toiminnan kehittämisestä ja päätösten periaatteista".

Ruorasmäen kyläyhdistys tarjoutui toukokuussa vuokraaman talon siten, että yhteisöllinen käyttö voisi jatkua. Kunnanhallitus päätti 28.6. (KHALL § 192) kuitenkin jatkaa koulujen markkinointia. Päätöksestä ei ole pöytäkirjassa valmistelijan esitystä eikä sitä perustella. Myös hallituksen muista päätöksistä 19.4., 13.9. ja 8.11. puuttuu esittelijän päätösehdotukset ja perustelut mikä osoittaa, että asiaa ei ole valmisteltu oikein.

Päätöksen perusteella kunnanjohtaja laati ilmoitukset mm. Helsingin Sanomiin ja Internetiin, mutta vastoin valtuuston ja hallituksen päätöksiä, niissä kiinteistöjä tarjottiin vain myyntiin, ei vuokralle.

Kilpisen ponteen sisältyviä ja valtuuston päättämiä keskusteluja kylien toiminnan ja yhteistyön kehittämiseksi ei ole käyty. Kyläyhdistykseltä pyydettiin lausunto valtuuston päätöksestä ja se annettiin, mutta se ei johtanut keskusteluun eikä toimenpiteisiin.

2 Tarjouskilpailussa virheitä

Kunta pyysi tarjouksia Ruorasmäen koulukiinteistöstä mm. Helsingin Sanomissa. Ilmoitus oli kunnanjohtajan laatima ja perustui hallituksen epämääräiseen päätökseen 28.6.2004 (KHALL § 192). Mitään mainintaa kiinteistön vuokraamismahdollisuudesta, yhteisöllisestä käytöstä tai yrityskäytöstä ei ollut ja Internetissä julkaistussa tarkemmassa myynti-ilmoituksessa tontin pinta-ala on ilmoitettu väärin. Ilmoituksessa tontti on 3 796 m2 mutta oikeasti mainitut rakennukset sijaitsevat kahdella tontilla, yhteispinta-alaltaan 13 532 m2. Virhe on niin suuri, että se vaikuttaa tarjouksiin. Joillekin ostajille oikea pinta-ala on ilmoitettu mutta ainakaan Ruorasmäen kyläosuuskunnan tarjouksen tekijöille tästä ei puhuttu mitään.

Tarjouskilpailu päättyi alun perin 31.8. jonka jälkeen siihen mennessä tulleet tarjoukset julkaistiin ja tarjousaikaa pidennettiin 31.10. asti. Kyseessä oli siis eräänlainen huutokauppa. Kuten valtuuston pöytäkirjasta käy ilmi (KVALT 20.12.04 § 67, s.8) valtuustolle jäi epäselväksi, oliko esimerkiksi Nurmisen-Heinosen 90 000 euron tarjous mukana käsittelyssä vai ei. Kun kunnanhallitus ei ole päättänyt tarjouskilpailusta, ostajan valintaperiaatteita ei julkistettu, tontin koko oli väärin ilmoitettu ja osa tarjouksista oli toisten tarjoajien tiedossa niin tarjouskilpailu ei ollut reilu ja mielestämme sen perusteella kiinteistöä ei voida myydä.

3 Kunnanhallitus ei taaskaan neuvotellut eikä päätöksiä perusteltu

Kunnanhallitus päätti 8.11.2004 (KHALL § 268) "käydä jatkoneuvotteluja" tarjouksia jättäneiden Heinosen-Nurmisen sekä Ruorasmäen kyläosuuskunnan kanssa. Mitään neuvotteluja ei järjestetty Ruorasmäen osuuskunnan kanssa eikä lisätietoja pyydetty. Sen sijaan kunnanjohtaja ja kunnanhallituksen puheenjohtaja neuvotteli Ilari Palmun kanssa, jonka tarjous nostettiinkin hallituksen esitykseksi valtuustolle. Mitään perusteluja tälle päätökselle ei ole kirjattu. Se ei ollut korkein tarjous eikä muita valintaperusteita mainittu ilmoituksissa. Yleensäkään kunnanjohtaja ei ole perustellut yhtään esitystään tässä asiassa, vaikka valmistelijan tulee perustella esityksiä.

4 Valtionosuuksien palauttamisvelvollisuutta ei selvitetty hallitukselle ja valtuustolle

Lain opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (L635/98 49§) perusteella kunta joutuu palauttamaan Ruorasmäen koulun peruskorjaukseen vuosina 1991-92 saamiaan valtionosuuksia jos koulu myydään. Kunnanjohtaja tai hallitus eivät ole selvittäneet palautettavan rahan määrää ja koko asia tuotiin kunnanhallituksen tietoon vasta 13.12. Sekä hallituksessa että valtuustossa kunnanjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja esittivät, että palautusta ehkä ei tarvitse maksaa. Perusteluja tälle ei esitetty.

Palautuksen määrä on opetusministeriöstä saamiemme tietojen perusteella 85 % koulun tarjouskilpailun korkeimmasta tarjouksesta mahdollisesti vähennettynä tontin hinnalla. Kyse on merkittävästä summasta: 50 000 - 70 000 euroa. Tällaisen kulun pimittämistä käsittelyn aikana ei voida pienessä kunnassa hyväksyä.

5 Koulukiinteistö sijaitsee koulukäyttöön lahjoitetulla tontilla

Koulukiinteistö sijaitsee koulukäyttöön lahjoitetulla tontilla. Vaadimme, että kunnanvaltuuston myyntipäätös kumotaan ja tontti jätetään yhteisölliseen käyttöön tai annetaan takaisin Kassin ja Tuomaalan talojen omistajille.

6 Esteellisyydestä päätettiin väärin eikä Kilpinen ollut esteellinen

Ruorasmäen kyläosuuskunta päätettiin perustaa kokouksessa 23.10.2004. Kokouksessa osuuskuntaan liittyi 17 jäsentä ja myöhemmin lisää, yhteensä 50 jäsentä. Osuuskunta valitsi asiamiehiksi neljä henkilöä, joista yksi on valtuuston jäsen Esko Kilpinen. Koska asiamies ei ole jäävi asian käsittelyssä valtuustossa, Kilpinen osallistui käsittelyyn kunnes kesken käsittelyä kunnanjohtaja esitti ja valtuuston puheenjohtaja päätti, että Kilpinen on esteellinen. Asiasta ei edes avattu keskustelua eikä esteellisyyttä pöytäkirjassa perustella. Näin kokous jatkui hämmennyksen vallitessa ja varamiesvoimin eikä kukaan huomannut ehdottaa, että koulukiinteistö vuokrattaisiin tai myytäisiin yhteisölliseen käyttöön Ruorasmäen kyläosuuskunnalle.

Kunnanjohtaja perusteli jääviyttä sillä, että Kilpinen oli allekirjoittanut tarjouksen eikä osuuskuntaa vielä ollut rekisteröity. Valtuuston puheenjohtajalla ei ole oikeutta määrätä jääviydestä ja kunnanjohtajan esittämä perustelu ei päde valtuustossa. Vaikka osuuskuntaa ei vielä rekisteröity, niin Kilpinen toimi vain osakkaiden asiamiehenä eikä tarjoutunut itse ostamaan koulukiinteistöä eikä tässä siis ollut kysymys hänen henkilökohtaisesta edustaan.

Koska Ruorasmäen koulukiinteistön myynnin valmistelussa ja päätöksenteossa tapahtui monia vakavia virheitä, esitämme, että päätös kumotaan ja asian valmistelu aloitetaan alusta.

Pertunmaalla 26.1.2005

Kyläyhdistyksen pääsivulle >>>
Järvi-Suomen kylät ry:n pääsivulle >>>

..